Aquestes Condicions de Contractació regulen el lloguer dels articles oferts a través del web vestuari.agt.cat propietat de l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE, amb NIF G17380932, domicili a Carrer Gaspar i Casal, 5, de Girona (CP 17001); Tel.972221377; i correu electrònic: agt@agt.cat; d'ara endavant "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE". En aquest document ens referirem a el "Client", que és la persona física que lloga l'article ofert a través del web i "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE", que som nosaltres. Els articles es lloguen directament a l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE qui actua com a llogatera directa, per tant, el contracte de lloguer dels articles es realitza entre el Client i l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE. El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels articles que vulgui llogar abans de procedir al seu lloguer. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d'acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de compra. Al fer-ho, el Client confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per llogar els articles oferts per l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE. En el moment de formalitzar el lloguer aquest s'entendrà perfeccionat de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE durant un any, en idioma espanyol o català, i el Client durant aquest període podrà obtenir una còpia.  

  1. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client s'obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a llogar els articles oferts per l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.   L'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Client que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.  

  1. PREUS

Tots els preus exposats a la llista dels nostres articles són en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el cas que un article estigui en oferta, s'indicarà el preu d'oferta i el seu període de validesa. En el resum final de compra, abans de realitzar el pagament, apareixerà el període de lloguer, la quantitat de peces que es lloguen, els preus definitius tot indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables, així com el cost de l'enviament (si és el cas). Els preus exposats a vestuari.agt.cat podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.  

  1. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS ARTICLES

El Client seleccionarà al web els articles que vulgui llogar/adquirir i el nombre d'unitats. Haurà d'escollir-ne el període de lloguer, establint les unitats en mesos. El client haurà de satisfer una fiança per a cada producte i unitat que vulgui llogar. Aquesta se li retornarà mitjançant una transferència bancària si els productes es retornen amb les condicions que es marquen a la secció de retorn. La quantitat de la fiança variarà en cada cas depenent de la qualitat de la peça i la quantitat llogada. El Client haurà d'omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar el lloguer. Abans de realitzar la compra se li mostrarà al Client un resum dels articles que desitja llogar, el preu, les despeses d'enviament, si en té, i el termini previst per al lliurament, i el Client podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. Per formalitzar el lloguer el Client haurà de clicar a la casella d'acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar Comanda. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Client haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE enviarà al correu electrònic del Client un e-mail justificant la seva recepció en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE del pagament del lloguer dels articles. Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l'autorització de l'operació es comunica a l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE i al Client en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual. Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels articles que vulgui adquirir. L'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Client haurà de notificar a l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la plataforma tan aviat com tingui coneixement d'això. El Client pot obtenir una còpia de la factura demanant-per email a ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE.  

  1. LLIURAMENT I RECOLLIDA DE COMANDES

El Client els haurà de recollir i retornar els productes llogats a l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE. La recollida i retorn de tots els productes es farà al Carrer Gaspar Casal, 5, de Girona, dins l'horari d'atenció al públic, que apareix a la web. Si algun article no estigués disponible tot i que a la web figuri que ho està, l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE, informarà ràpidament d'aquest fet al Client i li oferirà un article de característiques similars, si es possible, podent el Client optar per acceptar el nou article ofert per l'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE, o anul·lar la comanda i recuperar el preu abonat, que li serà retornat en un termini màxim de 30 dies. ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE no realitza enviaments de cap tipus.  

  1. DEVOLUCIONS I CANVIS DE MATERIAL

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 10 dies hàbils a data de recollida de la peça llogada per retornar-la sense cos afegit, amb la possibilitat de descanviar-la per una peça del mateix valor de lloguer o amb el reemborsament corresponent. Els diners es retornaran per transferència bancària. El reemborsament es pagarà en un termini de 7 dies. La devolució efectuada dins el termini establert no comportarà cap penalització.  

  1. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

El nostre departament d'atenció al client disposa d'un servei postvenda per solucionar qualsevol problema amb el material llogat, a través del correu electrònic vestuari@elgalliner.com o presencialment a les oficines del Carrer Doctor Gaspar Casal, 5 de Girona.  

  1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.  

  1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació d'articles o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.  

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l'aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Girona, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei sigui aplicable.  

  1. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES L'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.